Cementové lité podlahy

CEMLEVEL (Cemex) a CEMFLOW (TBG)

Lité samonivelační potěry na bázi cementu jsou vyráběny v souladu s požadavky ČSN EN 813:2003.

V dne ukládky cementové směsi a v dalších následujících 5 kalendářních dnech, nesmí vnitřní teplota stavby klesnout pod + 5 °C. V prvních min. 48 hodinách po uložení směsi je nezbytně nutné zabezpečit stavbu proti průvanu a jakékoliv cirkulaci vzduchu (nesmí vznikat průvan), to znamená, že by do objektu neměl nikdo vstupovat minimálně 48 hodin od končení pokládky potěru. Případné trhlinky, které mohou vzniknout v průběhu vysychání a tvrdnutí nalité směsi a které mají hloubku desetin milimetrů (jsou pouze v povrchové vrstvičce zatvrdlého šlemu), nemají vliv na celkovou kvalitu lité podlahy. Tyto trhlinky zmizí zároveň s odstraněním vrstvičky šlemu, který lze odstranit drsným smetákem 2-3 dny po zhotovení podlahy, nebo strojním přebroušením před pokládkou finálních vrstev. Pro zajištění lepšího schnutí, se po realizaci cementových podlah v rozmezí 2-3 dnů doporučuje hrubým koštětem z povrchu odstranit tzv. sintr (šlem) Je-li potěr pochozí bez zanechání stop na povrchu (mazlavý povrch) a uplynulo od realizace min. 48-60 hod., je možné přistoupit k intenzivnímu větrání. V letních „teplých“ měsících se větrání provádí pozvolněji a to následovně. Po uplynutí min. 48 hod. od realizace (je-li povrch už pochozí) se na dobu cca. dalších 48-60 hod. otevřou všechna okna pouze na „ventilaci“. Poté lze také přistoupit k intenzivnímu větrání Není obecně vhodné ponechávat potěr v nevětraném prostředí delší dobu, než týden a více (nasycení stavby velkou vlhkostí) Po celou dobu vysoušení podlah, a to zejména v zimních měsících, nesmí vnitřní teplota klesnout pod 10 °C., jinak nebude vysoušení účinné. Potěr je před pokládkou finálních vrstev nutné nechat řádně vyschnout, případně po uplynutí 21 dnů uměle vysušit (el. kondenzační vysoušečem) a změřit zůstatkovou vlhkost metodou CM. Maximální přípustná hodnota vlhkosti provedeného potěru před touto pokládkou je uvedena níže. K rychlému vysycháni podlah (nejdříve po 7 dnech od realizace) před pokládkou finálních vrstev na požadovanou úroveň přípustné zůstatkové vlhkosti, přispívají permanentně otevřena okna a dveře (v nočních hod. otevřená na ventilaci), případně (po uplynutí 21 dnů od realizace) podpora vysychání temperováním stavby, nebo použití el. kondenzačních vysoušečů (dobré použít, při větší venkovní vlhkosti), přičemž je nutné zabránit bodovému nahříváni podlah, protože jinak hrozí nebezpečí vzniku trhlin. Pro dosaženi pochůznosti potěru (nejdříve po 7 dnech od realizace) se jako účinná metoda vysoušeni v zimních měsících a za deště také doporučuje pravidelné střídání větráni a uzavřeni okenních otvorů spojen s temperováním prostoru. Po uplynutí 7 dnů od realizace je v letních měsících doporučeno nechat otevřena okna stále, kromě nočních hodin. U vytápěného potěru s instalovaným teplovodním vytápěním je nutné provést prvotní zátop (zátopová křivka), nejdříve po 21 dnech od realizace (při max.5% vlhkosti podlah), přičemž počáteční teplota nesmí být na vstupu vyšší než 20 °C. Teplota se smí zvyšovat maximálně o 5 °C v rozmezí 48 hod. s tím, že max. možná teplota na vstupu, nesmí být vyšší, než 40 °C. Po dosažení např. 35 °C na vstupu, se doporučuje provést pozvolné chladnutí podlahy, též po max. 5 °C během 48 hod. do dosažení teploty 20 °C na vstupu. Pro dodržení správného postupu provádění zátopové křivky a pro usnadnění, je doporučeno zátopovou křivku, dle výše popsaných instrukcí nastavit v řídící jednotce (v programu) daného zdroje tepla. Většina moderních kotlů umožňuje naprogramování zátopové křivky. Prvotní zátop u omezeně regulovatelného odporového podlahového vytápění se doporučuje započít nejdříve po uplynutí min. 21 dnů, od data realizace, a to tak, aby nedocházelo k velkým tepelným šokům vlhké podlahy, a tím k její deformaci. Je nutné dodržet pozvolný náběh např. 20 min. zapnuto, 3 hodiny vypnuto. Jedná-li se o systém regulovaný pouze interiérovým termostatem se strmým nárůstem výkonu, pak je doporučeno první den topit 6 hodin, druhý a třetí den 12 hodin, čtvrtý a pátý den 24 hodin, šestý den 12 hodin a sedmý den 6 hodin na maximální výkon do strojně již přebroušeného potěru. Maximální stálá vstupní teplota se uvažuje 40 °C. A to z důvodů chemicko-fyzikálních vlastnosti potěru. Topnou zkoušku je doporučeno provést po uplynutí 28 dnů od data realizace potěru, pro dosaženi optimální relaxace potěru pod tepelným zatížením. Při provádění zátopové křivky, a dalšího případného natápění podlah (podlahovým vytápěním) u nevyschlého potěru je pak doporučeno větrat. Jednoduchou metodou kontroly stavu vysychání je položení PE fólie 500 × 500 mm, která je na stranách přilepena lepicí páskou, při teplotě okolí 15 °C a vyšší a teplotě potěru 12 °C a vyšší. Pokud v průběhu 24 hodin pod fólií kondenzuje voda, podlaha není ještě dostatečně vyschlá. Bezprostředně před aplikaci tenkovrstvých lepených nášlapných vrstev (slabé PVC, marmoleum, koberce, příp. některé nelepené tenkovrstvé nášlapné vrstvy), tak aby již nedošlo ke znečištění povrchů (prach, stavební nečistoty, bláto atd.) je doporučeno povrch anhydritových potěrů strojně přebrousit, řádně napenetrovat příslušnou penetrací a přestěrkovat cementovou samonivelační stěrkou v tloušťce 1–3 mm. Stěrkování je z důvodů možného prokreslení zrn kameniva ze směsi potěru při užívání podlahy do finální nášlapné vrstvy. Stěrku je vždy nutné aplikovat na suchý (změřit vlhkost metodou CM), strojně obroušený, očištěný, vysátý a řádně napenetrovaný povrch. Druh penetrace a stěrky konzultujte s výrobcem těchto materiálů. Pod lepené i nelepené finální nášlapné vrstvy je aplikace 2-3 vrstev kvalitní a doporučené penetrace z dlouhodobého hlediska velice přínosná (zabraňuje sprašování povrchu a prodlužuje životnost). Pro penetraci povrchů anhydritových podlah, se vždy doporučuje použít kvalitní a doporučenou penetraci s dodržením předepsaného dávkování a typu aplikace. Nejvyšší dovolená vlhkost cementového potěru v hmotnostních % v době pokládky nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505 je pro keramické a kamenné dlažby, cementové stěrky a paro propustné textilie – 5%, syntetické podlahoviny – 4%, PVC, linoleum, korek, guma – 3,5% a dřevěné podlahy, parkety a laminátové podlahy – 2,5%. V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %. Vlhkost zjištěná přístrojem CM a gravimetricky je u anhydritových potěrů zaměnitelná. Jsou-li v povrchu cementových podlah vytvořeny oddělovací a smršťovací spáry (např. oddělení topných okruhů podlahového vytápění a jednotlivé místností ve dveřním otvoru) je nutné tyto spáry u lepených finálních nášlapných vrstev přiznat a následně zakrýt přechodovým profilem, nebo vyplnit pružným tmelem. Broušení povrchů cementových podlah bezprostředně před pokládkou (aby nedošlo k dalšímu znečištění povrchů) jakýchkoliv lepených finálních nášlapných vrstev (pokud není smluvně ustanoveno jinak) provádí dodavatel finálních nášlapných vrstev, jelikož ten ručí za přídržnost jednotlivých finálních nášlapných vrstev. Minimální doporučená stabilizovaná zbytková hmotnostní vlhkost potěru se předpokládá 2,0 %, maximální doba nechráněné expozice stavebnímu provozu 2,5 měsíce od položení potěru. Měření zůstatkové vlhkosti cementových podlah metodou CM před pokládkou finálních nášlapných vrstev zajišťuje, nebo přímo provádí dodavatel nášlapných vrstev. Pokud dodavatel finálních nášlapných vrstev zůstatkovou vlhkost nezměří, a přesto finální vrstvy položí, hrozí riziko trvalých a neodstranitelných vad na těchto finálních vrstvách. Na cementové podlahy, lze aplikovat vyrovnávací a finální nášlapné stěrky s obsahem cementu. Pro tenkovrstvé stěrkování povrchů cementových podlah pod tenkovrstvé nášlapné vrstvy se doporučuje použít cementové stěrky např. od výrobce HASIT, THOMSIT, EXCELMIX nebo SAKRET či BRALEP atd. včetně penetrace stejné značky. Doporučené hloubkové penetrace pro pokládku keramické dlažby např. Primalex, Den Braven, Soudal NANO.

POZOR: je-li předpoklad, že litý cementový potěr zůstane delší dobu bez finální nášlapné vrstvy (více jak 30 dnů od realizace), je nezbytné provést opatření, které zamezí přeschnutí povrchu s možným vznikem trhlin nebo deformaci podlahy. Z těchto důvodu je nutné aplikovat na povrch cementových podlah penetrační prostředek (nátěr)a to již v prvních cca. 10 dnech od realizace.