Jaké jsou hlavní rozdíly mezi betonovou a anhydritovou podlahou z hlediska funkčnosti?

Anhydritové podlahy jsou vhodné jak do novostaveb, tak s výhodou i do rekonstruovaných objektů, neboť je lze realizovat již od 30 mm, což je výhodné při rekonstrukcích starších staveb a půdních vestaveb, kdy nižší vrstva podlahy tolik nezatěžuje konstrukci stavby, než je tomu u betonových podlah (mazanin). Betonové podlahy (mazaniny) je totiž nutné realizovat v min. tloušťce 60 mm a přidat armovací vlákna.

Díky samonivelačnímu efektu potom anhydritová podlaha vyniká velmi dobrou rovinatostí, takže není nutné provádět další úpravy povrchu a je možné na ně přímo pokládat všechny typy nášlapných vrstev. Výjimku mohou tvořit tenkovrstvé podlahoviny, jako PVC a linolea, které mají vyšší nároky na hladkost a rovinatost povrchu.

Bezesporu jednou z důležitých výhod je minimální plošné rozpínání a smršťování díky tomu, že neobsahují cement. Odpadá tak nutnost anhydritové podlahy dilatovat, tedy provádět smršťovací spáry a v podstatě se eliminuje riziko vzniku trhlin či prasklin.

Jak probíhá celý proces realizace podlah od poptávky, po úplné vyhotovení anhydritové nebo cementové lité podlahy?

Dříve, než začne samotná realizace litých podlah ať anhydritových, nebo cementových je nutné uvědomit si, že je třeba zajistit bezvadnou připravenost podkladních ploch, izolačních vrstev, podlahového vytápění, dodržení aplikační tloušťky budoucí podlahy atd.

Abychom vám tento nutný krok maximálně usnadnili, pak v případě uzavřené objednávky od nás obdržíte elektronickou poštou tzv. „manuál připravenosti“ se všemi podrobnými instrukcemi. Následně, společně se zákazníkem, řešíme správnou stavební připravenost, dostupnost pro dopravu materiálu atd. Při každé realizaci je přítomen náš technik přímo na stavbě, který vše dozoruje.

Bezprostředně po příjezdu realizační party a technika firmy na stavbu probíhá kontrola připravenosti celé stavby. Technik provede plošné a bodové zaměření realizovaných ploch a vypracuje zákazníkovi na základě skutečného stavu a cenové nabídky, kterou od naší firmy obdržel, písemně detailní vyúčtování celé realizace. Po odsouhlasení vyúčtování a celkové ceny realizace zákazníkem, objedná technik u našeho dodavatele přesné množství požadovaného materiálu, včetně dopravy na stavbu na dohodnutou hodinu. Realizační parta mezitím provádí přípravné práce.

Dodavatele materiálu, výhradně pouze firmy TBG nebo Cemex, vybíráme vždy co nejblíže dané stavbě, dopravu zajišťujeme autodomíchávači nebo speciálním vozidlem Bremat. Po dokončení přípravných prací, rozmístění a nastavení speciálních výškových prvků dle zaměření kalibrační technikou pobíhá samotné lití anhydritových, nebo cementových litých podlah. Po dokončení podlah se provede úklid a další finální práce. Po dokončení všech prací vám technik předá písemné vyúčtování, návod k podlahám, zápis ze stavebního deníku pro kolaudaci a případně technický list.

Proč volit anhydritové podlahy oproti levnějším betonovým podlahám u kterých nemusím platit drahou dopravu materiálu na stavbu, a můžu si jí realizovat takřka svépomocí?

Ať se rozhodnete pro realizaci anhydritové, cementové nebo betonové podlahy vždy musíte počítat s dopravou materiálu na stavbu. S tím jsou logicky spojené finanční náklady. U anhydritových podlah, je dopravováno vždy pouze nezbytné množství materiálu, a to z nejbližší výrobny dodavatele, tedy bez jakýchkoli zbytků. Cena dopravy anhydritových nebo cementových směsí je vždy součástí celkové ceny zakázky.

U betonové podlahy je nutné na stavbu dovést předem neurčené množství písku z pískovny a zvlášť cement ze stavebnin nebo cementárny. Z toho plyne, že doprava materiálu pro betonové podlahy se může finančně výrazně prodražit a navíc vám zaručeně zůstane hromada písku a odpadu v podobě palet a prázdných obalů od cementu.

Realizovat podlahy svépomocně rozhodně nedoporučujeme, jelikož stavebník většinou nemá potřebné technické vybavení a praxi. Svépomocně realizované podlahy jsou ve velké míře nerovné a vykazují velké výškové odchylky od stanovené výškové úrovně. V konečném důsledku se svépomocně anebo neodborně realizované podlahy musejí nákladně opravovat a tím stavebník rozhodně neušetří.

Velmi snadno se tak, na první pohled finančně výhodnější varianta může výrazně prodražit.

Chcete-li mít jistotu kvality a optimálně vynaložených finančních prostředků, kontaktujte profesionály, kteří vám navrhnou nejlepší variantu podlahy, zajistí kompletní realizaci a zaručí vám kvalitu podlahy a dodržení všech receptur a přesné složení směsi podlahy.

Jak musí být stavba připravena, aby se dal anhydritový litý potěr realizovat?

Prostory, v nichž se bude podlaha realizovat, musejí být zabezpečeny proti cirkulaci vzduchu (průvanu). Tzn., že musejí být osazená okna a veškeré dveře. Vchodové dveře mohou být klidně provizorní. Ve střešních prostorách musejí být vyplněné mezery mezi pozednicí a krovy, nebo mezi věncem obvodového zdiva a vazníky.

Zvláště v zimních nebo letních měsících musí být u staveb s obytným podkrovím dokončena „podstřešní“ tepelná izolace, včetně parozábrany.  U přízemních staveb musí být dokončené nosné konstrukce pro stropní podhledy, včetně tepelné izolace a parozábrany. Veškeré sádrokartonové (SDK) příčky, podhledy apod. je vhodné realizovat až po zhotovení a částečném vyschnutí anhydritových, nebo cementových litých podlah aby nedošlo k případnému poškození SDK z důvodu vzlínající vlhkosti z čerstvě nalitých podlah. Za určitých podmínek, lze SDK realizovat před litými podlahami, což ale znamená, že veškeré SDK musejí mít vytmelené veškeré spoje, začištěné, řádně napenetrované kvalitní penetrací dle instrukcí výrobce a alespoň jednou natřené základní bílou barvou.

Je-li je na stavbě osazeno francouzské okno, nebo velké balkonové okno s dveřmi, je nutné spodní mezeru mezi okenním rámem (základovým profilem) a betonovým podkladem po celé jeho délce důkladně a bez mezer podezdít. Podezdívka slouží k důkladné podpěře a zabraňuje průvěsu z důvodu velké hmotnosti francouzského okna. Podezdívku lze povést např. z tvárnic Ytong, Porofix atd. a z obou stran izolovat např. XPS nebo EPS proti vzniku tepelných mostů.

Před realizací litých podlah, pokud si to u nás zákazník neobjedná jako kompletní realizaci, musí být řádně zhotoveny tepelné izolace, obvodové dilatace, separační oddělovací folie (neplatí v případě použití systémových desek), řádně ukotvené rozvody podlahového vytápění včetně tlakové zkoušky. V místech, kde budou na podlaze osazeny těžké předměty např. krbové vložky, akumulační nádrže atd. doporučujeme neprovádět izolování podlahy v plné míře a neaplikovat litou podlahu. Místa, kde na budoucí podlaze budou osazeny těžké předměty, doporučujeme pečlivě ošalovat a vynechat.

Po zhotovení litých podlah je vhodné vynechaná místa tepelně izolovat izolací XPS a dobetonovat kvalitním betonem tloušťky alespoň 120 mm, a to do stejné výšky jako okolní litá podlaha. Tento postup je nutné dodržet z důvodu enormního lokálního zatížení podlahy. Pro realizaci litých podlah je nutné, aby v den samotné realizace nebyla venkovní teplota nižší, než 0 °C a vnitřní teplota stavby neklesla v den realizace a následujících 48 hod. pod +5 °C. V případě nemožnosti nedodržení požadavku na vnitřní teplotu, je nutné stavbu temperovat.