Realizujeme průmyslové strojně hlazené betonové podlahy

Průmyslové strojně hlazené betonové podlahy jsou vhodné nejen do průmyslových výrobních a skladových hal, autoservisů, podzemních garáží, ale např. i do občanských staveb jako jsou garáže pro osobní automobily, dílny, zahradní domky. Jako základní prvek pro zhotovení průmyslových podlah používáme kvalitní a normované betonové směsi s pevnostní třídou min. C20/25 a více, a s frakcí 16-22 mm, nebo 8-16 mm v případě méně namáhaných podlah s nižší tloušťkou např. 100-120 mm.

Průmyslové podlahy jsou z pravidla vyztuženy rozptýlenou drátkovou armaturou, nebo KARI sítěmi. Tloušťka desky průmyslové podlahy je závislá na kvalitě a druhu podloží, ale také na požadavku budoucího bodového a plošného zatížení na 1m2 s tím, že minimální tloušťka průmyslové podlahy musí být 100 mm a více. Správná příprava a celková kvalita podloží pod průmyslovou podlahu, nesmí být nikdy podceněna, jelikož se podílí velkou měrou na konečném výsledku a to zejména v době, kdy se začne podlaha plně využívat a hlavně zatěžovat. Nedílnou součástí průmyslových podlah je samozřejmě rovný povrch, ale také zušlechtěný povrch proti otěru, výtlukům, ropným a některým chemickým látkám.

Abychom těchto vlastností průmyslových podlah dosáhli v maximální možné míře, používá naše firma pro povrchové zušlechtění průmyslových podlah speciální vsypy s různými druhy plniv, dle požadavku zákazníka s přihlédnutím na budoucí provozní nároky a vytvrzovací finální nástřiky od firmy FORTEMIX, se kterou máme velice dobré a dlouholeté zkušenosti. Průmyslové podlahy standardně realizujeme v základním světle šedém (přírodním) barevném provedení s použitím vsypu Fortemix a to nejčastěji FORTDUR 1020 s plnivy na bázi slinutých oxidů. Na přání zákazníka, lze zhotovit průmyslovou podlahu s vyšší otěruvzdorností s tím, že si může vybrat až z 12 různých barevných odstínů, než je standardní přírodní světle šedá barva, což je ale podmíněno požadavkem pro odběr min. 800 kg a vyšší pořizovací cenou. Pro zpomalení odpařování záměsné vody z betonu a vytvrzení finálního povrchu průmyslové podlahy, naše firma používá nejčastěji nástřik na bázi ředidel FORTECOAT 1425 též od firmy FORTEMIX. Jako poslední krok pro zdárné dokončení průmyslové podlahy a předání zákazníkovi k užívání je řezání smršťovacích spár, které se poté vyplní pružným PVC klínovým profilem. Díky užitným vlastnostem a povrchové odolnosti je betonová strojně hlazená podlaha, nejrozšířenější podlahová konstrukce splňující ty nejnáročnější kritéria co se týče pevnosti, odolnosti, rovnosti a především užitné hodnoty v poměru k ceně, a to nejen v průmyslu.

Pracovní postup

Betonová směs minimální pevnostní třídy C20/25 a větší je dopravena na místo realizace a ukládky podlahové konstrukce v auto domíchávači. Není-li možné betonovou směs ukládat přímo z auto domíchávače, obstará další dopravu betonu na místo ukládky mobilní, nebo stabilní čerpadlo betonových směsí. Betonová směs se ukládá na předem připravené podloží splňující dané požadavky tj. bez děr, velkých nerovností atd. U navážených a následně hutněných podloží by měla být provedena tzv. tlaková zkouška, která odhalí, zda je podloží správně zhotoveno. Podkladní podloží pod průmyslovou podlahu, může být opatřené případnou hydroizolací či tepelnou izolací, je-li toto požadováno ze strany zákazníka nebo SD. Vždy však musí být podloží odděleno od betonové desky silnější folií např. T200, která zajistí, aby záměsná voda z betonu neunikala do podloží.

U větších realizovaných ploch, zákazníkům doporučujeme na podkladní podloží dát nejdříve geotextilii s min. 250 g/m2 a až na ní teprve již zmíněnou folii T200. Geotextilie společně s folií zajistí nově realizované podlaze nižší kluzný odpor vůči podloží, způsobené vlivem smršťování, které probíhá zejména v době zrání podlahy. Při betonáži podlahové desky větší než 150 mm se provádí vibrování ponorným vibrátorem k minimalizování sedavosti betonu a k eliminaci nežádoucích vzduchových bublin obsažené v betonu. Dle stavební dokumentace, nebo požadavku zákazníka, se za pomoci leaserové měřící techniky, určí výškové body podlahy a zhotoví se viditelné tzv. „terče“, které budou propojeny stahovací hliníkovou latí do jednotlivých řad (platky). Vzdálenost mezi řadami je cca 60-80 cm. Dále se provede hliníkovým stahovacím (hrablem) stažení přebytečného betonu mezi jednotlivými řadami (platkami) a následné zavibrování plovoucí motorovou vibrační lištou a zatažení finálním hladítkem. Následně nastává technologická pauza (schnutí) až do částečného zavadnutí povrchu betonové desky, kdy je lehce pochozí.

Jakmile povrch betonové desky umožní opatrnou chůzi, nastává pravý okamžik pro další fázi realizace průmyslové podlahy v podobě strojního „otevření“ částečně zavadlého povrchu betonové desky pro následnou aplikaci cementových vsypů nebo potěrů. Po aplikaci vsypu se vsyp ponechá pár minut vstřebávat povrchovou vlhkost z betonu. Případná suchá místa na povrchu aplikovaného vsypu se navlhčí vodou a následně strojově a za pomoci „diskových kotoučů“ dochází tzv. rozjetí vsypu a k jeho zatlačení do povrchu betonu. Tento postup s důrazem na  načasování jednotlivých úkonů, je nezbytný pro maximální přilnutí vsypu k povrchu betonového podkladu, aby nedocházelo k nežádoucímu oddělování vsypu od betonu v době strojního hlazení anebo v době užínání podlahy. Následné strojové hlazení se provádí ve dvou fázích až do dosažení požadované úrovně. Pro zajištění nejlepšího výsledku v podobě maximalizování povrchové odolnosti podlahy, musí být povrch podlahy již na pohled celiství, hladký a částečně lesklý. Na povrchu již vyhlazené „vyleštěné“ podlahy se mohou místy vyskytnout jemné povrchové kruhové škrábance způsobené ocelovými hladícími lopatkami, které jsou známkou toho, že strojové „vyleštění“ proběhlo v nejvyšší možné míře pro dosažení maximální povrchové odolnosti. Tyto občasné jemné a povrchové kruhové škrábance, nejsou na závadu a po aplikaci finálního ochranného vytvrzovacího nástřiku na bázi ředidel např. FORTECOAT 1425 a vyzrání podlahy nejsou ani viditelné. Ochranný vytvrzovací nástřik, který se nanáší na povrch podlahy bezprostředně po jejím vyhlazení např. FORTECOAT 1425, také slouží jako ochrana proti rychlému odpařování záměsné vody z betonu a tudíž k potřebnému zpomalení zrání betonu, zejména při realizaci v teplejším období. Jakmile je podlaha dokončena a zaschne aplikovaný ochranný nástřik, provede se nařezání smršťovacích řezů cca. do 1/3 tl. podlahové desky, pro snížení celkového pnutí a smršťování celé podlahy s usměrněním do jednotlivých menších částí, které jsou na sebe navzájem víceméně nezávislé. Tyto menší části (smršťovací celky) tak slouží k max. eliminaci možného rizika vytvoření nežádoucích a nevzhledných „divokých“ trhlin v podlaze a to zejména v době samotného zrání podlahy (schnutí). Množství smršťovacích spár a tím pádem četnost a rozměry smršťovacích celků určuje několik faktorů, jako např. rozměry a tloušťka podlahy, půdorysný tvar, na pevno osazené prvky jako např. odvodňovací kanály, vpusti, sloupy, vyčnívající rohy zdí atd. atd. Smršťovací spáry se po nařezání vyčistí a vyplní pružným PVC klínovým profilem. Smršťovací spáry mohou do určité míry měnit svojí šířku i v době, kdy je podlaha již dávno vyzrálá a to např. vlivem působení rozdílných okolních teplot, povrchových teplot, zatížení nebo vlhkosti. Z těchto důvodů může dojít k propadnutí PVC profilu do spáry, který lze ale nahradit silnějším profilem, nebo pružným tmelem.

Pozn.: Zhotovenou průmyslovou podlahu, lze plně užívat až po uplynutí min. 28 dnů od jejího dokončení. Po aplikaci ochranného vytvrzovacího nástřiku, je povrch podlahy celoplošně lesklý a tmavý vlivem nahromaděné a uzavřené vlhkosti (což je žádoucí) pod povrchem ochranného nástřiku. V průběhu zrání (schnutí) podlahy, bude postupně docházet k nestálobarevnosti v podobě přibývání světlých míst (vyschlá) a tmavých míst (vlhká) s tím, že čím delší doba od realizace podlahy uplyne, tím méně tmavých míst (vlhkých), se bude na podlaze vyskytovat. Po úplném vyschnutí podlahy, se barevný odstín podlahy zcela sjednotí. Dobu schnutí průmyslové podlahy, pro úplné barevné sjednocení nelze jasně definovat a je plně závislá na tloušťce betonové desky, pevnostní třídě betonu, umístění podlahy a klimatických podmínkách v době realizace s přihlédnutím k aktuálním teplotám a vzdušné vlhkosti. U průmyslových podlah, pod kterými není zhotovená hydroizolace, nemusí k úplnému barevnému sjednocení dojít nikdy a to vlivem působení spodní vlhkosti. Tato povrchová odstínová odchylka způsobená spodní vlhkostí je však vice či méně nepatrná.

Cementové vsypy

Předmíchané práškové směsi obsahující tříděná tvrdá plniva, speciální cementy a kompatibilní chemické přísady. Používají se pro vytvoření vysoce odolného povrchu monolitických betonových podlah, nazývaných PANCÉŘOVÉ BETONOVÉ PODLAHY (PBP). Po obvyklé úpravě betonu nosné desky se směs vsype na povrch čerstvě položeného betonu. Opakovaným strojním hlazením se vytvoří, hladký a houževnatý povrch s přirozenou nekluzností. Nášlapná vrstva navíc poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků. Tyto průmyslové podlahy nacházejí uplatnění ve výrobních a skladových provozech, dílnách, velkoobchodech a všude tam, kde je požadován zatížitelný podlahový systém s trvanlivým povrchem.

Typy vsypů, využití, druh plniva a dávkování

  • Fortedur 1010 – střední zátěž, křemičité písky, 3 – 6 kg/m2
  • Fortedur 1020 – vysoká zátěž, slinuté oxidy, 3 – 6 kg/m2
  • Fortedur 1025 – vysoká zátěž, slinuté oxidy + metalické, 4 – 7 kg/m2
  • Fortedur 1030 – vysoká zátěž, metalické, 3 – 6 kg/m2Fortedur 1040 – velmi vysoká zátěž, karbid křemíku, 3 – 6 kg/m2

Bližší informace, technické údaje atd. naleznete na: www.fortemix.cz